Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Śmiałek” jest placówką oświatową dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Położony jest w miejscowości Śmiłów w wolnostojącym domu, dzięki czemu dzieci w spokojnych i zdrowych warunkach mogą rozwijać się, poznawać świat, kształcić umiejętności i dobrze się bawić.

„Śmiałek” posiada własny plac zabaw, co zapewnia doskonałą zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Śmiałek” to miejsce, w którym Twoje Dziecko pod opieką wykwalifikowanych specjalistów będzie zdobywało wiedzę, rozwijało swoje talenty, pozna przyjaciół i miło spędzi czas w pełnej szacunku, przyjaźni i bezpieczeństwa atmosferze.
Celem wychowania przedszkolnego w naszej placówce jest:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Naszym celem jest wychowanie ludzi śmiałych, ambitnych, wrażliwych, pozytywnie nastawionych do ludzi, pełnych pasji, dobrze radzących sobie w życiu.